Вторник, 18 Юни 2024
           
Бизнес

Световната крипто борса Binance дава съвети за данъчното законодателство в ЕС

   
Световната крипто борса Binance дава съвети за данъчното законодателство в ЕС

Без значение къде се намирате, важно е да знаете какви данъчни закони се прилагат за вас като потребител на крипто. Да спазвате данъчните разпоредби е не само добре за вас, но също така помага на цялата Web3 индустрия да процъфтява. Правилата за крипто данъчно облагане обаче се развиват по-бързо от всякога и може да отнеме значителни усилия, за да сте в крак със съответните развития. За да ви помогнем да се ориентирате в основната област на данъчното законодателство, свързана с дигиталните активи, ние стартираме нова поредица от блогове, поддържана от експертния екип на Binance по данъчна политика. 

В първата статия от поредицата разглеждаме ново законодателство, предложения и консултации от цяла Европа. 

България: Предложен е данък върху крипто транзакциите 

Министерство на финансите на България проведе обществена консултация относно предложените промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, включително въвеждането на изрични правила за облагане на доходите от криптовалути. 

Основното предложение е да се определи облагаемият доход от продажбата или обмена на виртуални валути като сумата от печалбите, реализирани през годината, минус всички загуби, реализирани през годината. България облага личните доходи с единна ставка от 10%. 

Италия: Нови данъчни правила за продажба на крипто; приходи от копаене и издаване на токени за полезност са извън обхвата на ДДС 

Италия въведе данък върху печалбите, реализирани от продажбата на крипто активи (Закон 197/2022). Съгласно новия закон, който се прилага за всяко физическо лице с крипто печалби над 2000 евро за данъчна година, тези печалби се третират като „разни доходи“ (redditi diversi) и подлежат на 26% заместващ данък. 

Законът също така даде на квалифицираните данъкоплатци опция да „увеличат“ стойността на криптоактивите, държани на 1 януари 2023 г., и да платят данък с намалена ставка от 14% върху увеличената сума – или на една вноска (платима до юни 30 2023 г.) или на до три годишни вноски, считано от 30 юни 2023 г., с дължима лихва от 3% върху следващите вноски. 

Също така италианските данъчни власти потвърдиха, че добивът на криптовалута попада извън обхвата на данъка върху добавената стойност (ДДС). Майнерите не се квалифицират като данъчно задължени лица във връзка с услугата, която извършват на мрежата и нямат право на приспадане на ДДС, начислен върху свързани покупки. 

Освен това италианските данъчни власти публикуваха пояснение, че токените за полезност, издадени при първоначално предлагане на монети (ICO), са извън обхвата на данъка върху добавената стойност (ДДС). 

Португалия: Нови данъци върху доходите от крипто 

В своя държавен бюджет за 2023 г. Португалия изясни правилата за данъчно облагане на доходите и капиталовите печалби, произтичащи от крипто. Новото законодателство определя криптоактивите за лични данъчни цели като „всяко цифрово представяне на стойност или права, които могат да бъдат прехвърлени или съхранени по електронен път с помощта на технология за осчетоводяване или подобна“, но изрично изключва незаменими активи. 

Новият режим обхваща доходи или капиталови печалби от търговия, залагане, копаене, валидиране, заплата или други плащания, направени в крипто и издаване на всеки токен, който отговаря на горното определение за криптоактиви. 

Печалбите, генерирани от продажбата на криптоактиви ще се третират като капиталови печалби, облагаеми с фиксирана данъчна ставка от 28%, освен ако активите са били държани повече от 365 дни, в който случай може да има освобождаване. Освобождаването не се прилага за цифрови активи, класифицирани като ценни книжа. 

Румъния: Яснота относно данъчното третиране на доходите от NFT и крипто търговия 

Данъчните власти на Румъния публикуваха насоки свързани с данъчното третиране на доходи от NFT и крипто търговия. Печалбите, реализирани от създателите на NFT се считат за приходи от права върху интелектуална собственост (IP). Приходите от търговия с крипто активи се облагат с 10% като „друг доход“, с изключение за печалби под 200 RON (около 44 $) на транзакция, ако общата печалба за една финансова година не надвишава 600 RON (133 $). 

Испания: Задължения за крипто отчитане за бизнеса 

Държавният вестник на Испания публикува текста на законодателството, уреждащо изискванията за докладване за крипто борси и свързани лица опериращи в Испания. В член 39 се посочва, че местните субекти на Испания или постоянните обекти на чуждестранни субекти, които предоставят услуги за криптообмен или широко дефинирана гама от свързани услуги, ще бъдат задължени да представят годишна информационна декларация относно транзакциите, които обработват или улесняват. 

Предстои уточняване на формата на годишната декларация. Информацията, която трябва да бъде предоставена включва лични данни на лицата или субектите, на които виртуалните валути съответстват по всяко време на годината като притежатели, упълномощени лица или бенефициенти, заедно с валутния баланс към 31 декември на въпросната година (в евро) и информация, свързана с придобиването, предаването, обмяната и трансфера на всякакви виртуални валути. 

Германия: Съдът постановява, че капиталовите печалби от продажбата на крипто са облагаеми 

Германският федерален фискален съд (Bundesfinanzhof) постанови, че капиталовите печалби от продажбата на криптовалути представляват облагаем доход. Случаят засяга двойка жители на Германия, която оспори данъчното облагане на 3,4 милиона евро, получени от продажбата на различни криптовалути през 2017 г. Капиталовите печалби, реализирани от жител на Германия от частни транзакции, понастоящем се облагат с данък ако общите печалби са най-малко 600 евро по време на данъчна година и произтичат от разпореждане с движимо имущество (с изключение на акции и облигации) в рамките на една година от датата на придобиване. 

Въпросът беше дали криптовалутата представлява движимо имущество, в резултат на което капиталовите печалби получени от нейната продажба биха представлявали облагаем доход. Съдът прие широко тълкуване на термина „движимо имущество“, което включва криптовалута в своя обхват и следователно постановява, че капиталовите печалби получени от продажбата на цифрови активи в рамките на една година след покупката представляват облагаем доход. Това правило важи и за обмена на криптовалута. 

Дания: Публична консултация относно задълженията за заявяване на доходи от крипто 

Министерството на данъчното облагане на Дания откри обществена консултация относно прилагането на DAC8 в законодателството на страната. DAC8 е предложено разширение на Директивата на ЕС за административно сътрудничество (DAC) за криптоактиви и електронни пари. 

Предложената директива (DAC8), гласи, че доставчиците на услуги за криптоактиви и посредниците на транзакции свързани с такива активи са длъжни да събират и докладват информация за своите клиенти на данъчните власти, които впоследствие ще обменят тази информация с други държави-членки на ЕС. 


Анкета

За кого/как ще гласувате на предсрочните парламентарни избори на 9 юни?


Резултати