Понеделник, 15 Юли 2024
           

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. Abcnews.bg е новинарски сайт, предоставящ и услуга за публикуване на коментари под статия.
Всяко лице, което е заредило на браузъра си Abcnews.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с общите условия и ако лицето не желае да ползва услугите на Abcnews.bg, следва незабавно да напусне сайта.
Чл.2. Използването на сайта Abcnews.bg обвързва посетителите с настоящите общи условия.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.3. (1) Abcnews.bg предоставя собствена информация, информация от публични източници, както и информация, която има право да предоставя въз основа на споразумение с други медии.
(2) Информацията, публикувана от Abcnews.bg се основава на принципите на обективност, достоверност и своевременност, проверка на източниците и представяне на различните гледни точки.
(3) Новините публикувани от Abcnews.bg са разпределени в различни категории. С оглед улеснение при търсенето, всяка новина е обозначена с ключови думи.
(4) Abcnews.bg архивира всички материали по тематика и рубрики.
(5) Abcnews.bg предоставя възможност за безплатен и пълен достъп до секциите на сайта и възможност за ползване на архива от новини.

Чл.4. (1) Abcnews.bg дава възможност на посетителите да публикуват коментар под статия.
(2) Посетителите поместили информационно съдържание, включително съдържание, защитено като интелектуална собственост, се съгласяват и го предоставят безвъзмездно на Abcnews.bg. Отстъпеното право е неизключително, за неограничена територия, за неопределен период от време.
(3) Посетителите на Abcnews.bg внимателно подбират и преценяват дали информацията, които желаят да публикуват е приемлива и не нарушава каквото и да са защитими от закона права, включително право на интелектуалната собственост.
(4) Abcnews.bg не толерира коментари на латиница.

Чл.5. (1) Посетителите на Abcnews.bg се задължават да спазват правилата на интернет етиката, с никакви свои действия да не нарушават разпоредбите на българското законодателство.
(2) Посетителите се съгласяват, че Abcnews.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваното от посетители в сайта съдържание. Abcnews.bg има право да следи публикуваното от посетители съдържание, но няма задължение да следи за това постоянно, нито има задължение да следи дали поместваната информация е защитена от закона, дали е вярна и достоверна.

Чл.6. Посетителите на Abcnews.bg се съгласяват, че ползването на сайта е свързано със записване cookies/„бисквитки” на устройствата от които ползват сайта, като се съгласяват за това.

Чл.7. (1)  Всяко използване на материали от сайта Abcnews.bg от други медии следва да бъде придружено от изрично позоваване и линк (хипервръзка) към адреса във Abcnews.bg, откъдето материалът е копиран. Извън описания случай се забранява по всякакъв начин възпроизвеждането, променянето, заличаването, публикуването, разпространяването и разгласяването, включително наподобяването на поместените материали или вида на сайта, без изрично писмено съгласие на носителя на правата на Abcnews.bg, освен ако не става въпрос за лична употреба.
(2) Abcnews.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваните информационни материали.

Чл.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на Abcnews.bg, за да:

1) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

2) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

3) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Abcnews.bg, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

4) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на съдържание.

5) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за не разгласяване) ;

6) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на която и да е страна.

7) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

8) да преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;

9) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители

10) да не нарушават права и интереси на Abcnews.bg и на трети лица и да не извършват злонамерени действия. "Злонамерени действия" по смисъла на настоящите общи условия са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване или промяна на сайта и/или на съдържанието на сайта. Злонамерени действия могат да бъдат, без изброяването да е изчерпателно, промяна на съдържанието, публикуване на материали на сайта, неправомерно добиване на информация, разрушаване на защита или злонамерено използване на слабости и недостатъци на системата (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, функции и характеристики на софтуера на сайта (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, изпращане на нежелана поща, препълване на каналите, заобикаляне, повреждане или друго смущаване на нормалната работа на технически или софтуерни приложения и всякакви други действия смущаващи нормалното функциониране на сайта и възможността на останалите потребители да ползват сайта, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като нарушение по българското законодателство.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл.9  Abcnews.bg си запазва правото да променя настоящите общи условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на сайта и влизат в сила от деня на публикуването им там. Посетителите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл.10. Всички възникнали спорове в отношенията между посетителите на сайта Abcnews.bg по повод ползването му се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са актуализирани на 16.06.2021 година.

Адрес на администратора и поддържащия екип: [email protected]