Петък, 19 Юли 2024
           
Новини

Булгартрансгаз стартира необвързващо пазарно проучване за търсене на капацитет за пренос на водород

   


Отчитайки европейските политики и приоритети за декарбонизация, „Булгартрансгаз“ ЕАД активно работи за развитие на инфраструктурата си, съобразно плановете за мащабно развитие и навлизане на водорода в енергийния микс в ЕС. Водородът като енергоносител с нулеви емисии, има ключово значение в плановете на Европейския съюз за поетапна трансформация на енергийния сектор и постигането на въглероден неутралитет до 2050 г.

Планът REPowerEU на Европейската Комисия предвижда значително потребление на възобновяем водород към 2030 г., равняващо се на 20 млн. тона, с определена цел от 10 млн. тона вътрешно производство и 10 млн. тона внос.

Булгартрансгаз планира проекти в областта на водорода, включително за изграждане на инфраструктура за пренос на чист водород и за адаптиране на съществуващата газова инфраструктура за пренос на водородно-газови смеси със съдържание на до 10% на водород. Дружеството е активен участник и в инициативите „European Clean Hydrogen Alliance“ и „European Hydrogen Backbone“.

В тази връзка „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира необвързващо пазарно проучване за търсене на капацитет за пренос на водород. Дружеството информира всички настоящи и потенциални пазарни участници (производители, търговци и потребители) за възможността да представят своите необвързващи прогнози за търсене на капацитет за пренос на водород.

Резултатите от проучването ще покажат интереса на пазарните участници към потенциалното използване на водород, като част от бъдещия енергиен микс. Провеждането на необвързващо проучване, включително координиране със съседни оператори, ще улесни навременното планиране на необходимата инфраструктура.

Чрез провеждането на проучването, ще бъдат идентифицирани очакваните нужди от капацитет за транспортиране на водород, потенциалните места за производство в България, както и изходни точки към крайните потребители. Получените резултати ще допринесат и за своевременното планиране и изграждане на необходимата инфраструктура за пренос на водород за и през България.

Информацията следва да бъде представена до 15 септември 2023 г.

След обработване на получените необвързващи заявки от пазарните участници, резултатите ще бъдат представени под формата на агрегирани данни.

Попълнените и подписани Формуляри за представяне на необвързващи заявки за търсене на капацитет за пренос на водород следва да бъдат изпратени по електронен път на: [email protected].

Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).


Анкета

Кой ще спечели евро 2024?


Резултати